Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: https://wypoczynek.tpd-maz.org.pl/ oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.
 2. Serwis https://wypoczynek.tpd-maz.org.pl/ jest prowadzony przez Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, zwane dalej Stowarzyszeniem, z siedzibą biura w Warszawie,  00-554, ul. Marszałkowska, 34/50 lok. 99,  tel. 22 826-27-15, e-mail: zgloszenia@tpd-maz.org.pl, identyfikującym się numerami: REGON: 015316272, NIP: 5252265692, KRS: 0000134684
 3. Strona internetowa umożliwia:
  a. zapoznawanie się z informacjami o działaniach Stowarzyszenia,
  b. rezerwację internetową miejsca na kolonii lub obozie,
  c. opłatę zarezerwowanych kolonii lub obozów, 
  d. dołączenie do list mailingowych Stowarzyszenia.
 4. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z  Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce Regulamin Serwisu https://wypoczynek.tpd-maz.org.pl/ oraz jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

2. Informacje dostępne w serwisie

 1. Dokładamy najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.

2. Rezerwacja internetowa miejsca na kolonii lub obozie

 1. Korzystanie z Serwisu w celu dokonania Rezerwacji wymaga:
  a. zastosowania urządzeń umożliwiających łączność z Internetem, takich jak np. komputer, tablet, telefon oraz przeglądarki internetowej;
  b. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  c. podania numeru telefonu kontaktowego;
  d. włączenia obsługi plików typu cookies.
 2. Użytkownik może dokonywać Rezerwacji w Serwisie przez 7 dni w tygodni i 24 godziny na dobę.
 3. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 4. Cena imprezy turystycznej prezentowana na podstronie Serwisu z przedmiotową ofertą jest ceną wstępną. Tylko dokonanie Rezerwacji, podpisanie umowy o świadczenie usług turystycznych przez Klienta, przesłanie jej faksem, e-mailem lub pocztą oraz jej opłacenie w określonym okresie ważności Rezerwacji – zaliczka 300 zł w terminie 7 dni po dokonaniu rezerwacji, pozostała kwota za kolonię/obóz płatna na 30 dni przed datą wyjazdu – stanowi gwarancję prawidłowego wyliczenia i ustalenia ceny, co nie uchybia postanowieniom umowy o świadczenie usług turystycznych, w tym Warunkom Uczestnictwa, dopuszczającym zmianę ceny imprezy turystycznej w przewidzianych w takiej umowie wypadkach.
 5. W celu dokonania Rezerwacji wybranej przez Użytkownika imprezy turystycznej konieczne jest wypełnienie formularza na stronie z przedmiotową ofertą. Po kliknięciu “Dodaj do koszyka” następuje przekierowanie na stronę formularza, gdzie należy wypełnić co najmniej pola oznaczone jako “wymagane”, które są niezbędne dla dokonania Rezerwacji. Rezerwacja jest dokonywana bezpośrednio w systemie rezerwacyjnym Stowarzyszenia.
 6. Podczas dokonywania Rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest podać poprawne dane uczestników imprezy turystycznej. Na wskazany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie dokonanej Rezerwacji wraz z:
  a. podanym numerem rachunku bankowego, na jaki należy wpłacić cenę/zaliczkę,
  b. załączonymi dokumentami: Umowa z Uczestnikiem Kolonii, Oświadczenie RODO, Karta kwalifikacyjna Uczestnika wypoczynku i Regulamin pobytu na obozie/kolonii, Ogólne warunki uczestnictwa w koloniach i obozach organizowanych przez TPD ZMOW.
 7. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji jest generowane automatycznie przez system rezerwacyjny Stowarzyszenia.
 8. Użytkownik Serwisu wypełniając formularz Rezerwacji jest zobowiązany zapoznać się z dostępnymi w Serwisie: Polityką Prywatności i Regulaminem, a następnie złożyć stosowne oświadczenie, że zapoznał się z tymi warunkami.
 9. Płatność za rezerwację może odbyć się na wskazany po dokonaniu Rezerwacji numer rachunku bankowego. Błędne przepisanie, wpłata na niewłaściwy numer rachunku bankowego lub podanie go osobie trzeciej celem zapłaty może być powodem opłacenia Rezerwacji, która należy do innego Użytkownika Serwisu. Numer rachunku bankowego pojawia się po dokonaniu Rezerwacji oraz zostaje przesłany na wskazany przez Klienta adres e-mail podczas dokonywania Rezerwacji. Płatność winna nastąpić w kwotach oraz terminach wskazanych w zawartej umowie o świadczenie usług turystycznych.
 10. Płatność za rezerwację może odbyć się również przy pomocy karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku z karty zostanie pobrana pełna należność za rezerwację, a ewentualny zwrot zostanie zwrócony na konto karty. Płatności kartą kredytową lub płatniczą autoryzuje Autopay.
 11. Dokonanie Rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych następuje łącznie po:
  a. zapoznaniu się Użytkownika z ofertą,
  b. akceptacji Polityki Prywatności i Regulaminu (zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rezerwacyjnym),
  b. wypełnieniu przez Użytkownika formularza rezerwacyjnego i dokonaniu rezerwacji,
  c. przesłaniu przez Stowarzyszenie Użytkownikowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia rezerwacji wraz z zestawem dokumentów: Kartą kwalifikacyjną Uczestnika wypoczynku i Regulaminem pobytu na obozie/kolonii, Oświadczeniem RODO, Umową z Uczestnikiem Kolonii, Ogólnymi warunkami uczestnictwa w koloniach i obozach organizowanych przez TPD ZMOW, a także warunków płatności oraz numeru konta do dokonywania wpłat,
  d. wpłacie przez Użytkownika odpowiedniej zaliczki na wskazane konto. Brak dokonania wpłaty zaliczki w czasie 7 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji ze Stowarzyszenia skutkuje anulacją dokonanej przez Użytkownika rezerwacji,
  e. otrzymaniu od Stowarzyszenia na adres poczty e-mail zestawu dokumentów: Karty kwalifikacyjnej Uczestnika wypoczynku i Regulaminu pobytu na obozie/kolonii, Oświadczenia RODO, Umowy z Uczestnikiem Kolonii, Ogólne warunki uczestnictwa w koloniach i obozach organizowanych przez TPD ZMOW.
 12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia, czyli uznania rezerwacji kolonii/obozu jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności i uznany jest jako jeden z punktów niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych – par. 2 pkt. 11.d w Regulaminie.
 13. Po dokonaniu Rezerwacji i zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych w ramach wybranej imprezy turystycznej, aby zrezygnować z imprezy, dokonać zmiany rezerwacji lub umowy, bądź zmienić jej elementy należy wysłać e-mail na adres: zgloszenia@tpd-maz.org.pl.

  Przyjmujemy rezygnacje z kolonii/obozu w przypadku udokumentowanej choroby i przypadków losowych. W takich sytuacjach zwracamy cenę za zarezerwowany wypoczynek pomniejszony o kwotę zaliczki.

3. Płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. www.autopay.pl
 1. Dostępne formy płatności:
  a. płatność przelewem na konto bankowe PKO S.A. 36 1240 6175 1111 0000 4565 3368
 2. Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 6. W przypadku wystąpienia problemów z płatnościami należy je zgłosić, wysyłając wiadomość na adres e-mail: zgloszenia@tpd-maz.org.pl.
 7. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
 8. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności Autopay S.A., uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Usługi. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub w celu realizacji uprawnień Użytkownika wynikających z Rozporządzenia możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: odo@bm.pl lub pisemnie na adres Spółki: Autopay S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, dopisek: ochrona danych osobowych.

4. Dołączenie do list mailingowych

 1. Dołączenie do listy mailingowej (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolne. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Użytkownika adres email będą wysyłane informacje marketingowe oraz handlowe dot. oferty wypoczynków. 
 2. Użytkownik Serwisu zamawiając Newsletter wyraża zgodę na:
  a. przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych),
  b. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych),
  c. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).
 3. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

5. Ochrona danych osobowych

 1. Stowarzyszenie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności Serwisu www.wypoczynek.tpd-maz.org.pl znaleźć można w zakładce Polityka prywatności Serwisu.

6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres e-mail: zgloszenia@tpd-maz.org.pl.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. Stowarzyszenie może zmienić Regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.